Hazardous Waste Disposal in GeorgiaHazardous Waste Disposal and Removal